Kazakistan Bahçesi

Ülke:

Kazakistan

Tema:

Botanik Çeşitlilik, Kazakistan tarih ve kültürü

IMG_1706

Sergi hedefleri:

Kazakistan'ın biyo-çeşitliliğini tarih ve kültür kimliğini göstermek

1 Daha üst bitkilerin özelliğini ve Kazakistan'ın mikroflorasını, endemik ve ender türlere aşinalık yoluyla yansıtmak.

2 Kazakistan florasının en değerli türlerinin genişlik havuzunu göstermek.

3 Bilimsel çalışma alanlarını, Kazakistan'ın bitki genetik kaynaklarının korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını tanıtmak.

4 Kazakistan – toleranslı, Devlet işbirliğine açık olduğunu göstermek.

Sergi İçeriği:

1 Doğal sembollerin enstalasyonu

a Küçük mimari formlar: çubuklar, lale, elma

b Akrilik camdan Kazakistan yapımı alanların hacim haritası

2 Kazakistan'ın herbaryum türleri ile akrilik panel (ışık diyotu arka ışıkla)

3 Kazakistan ekosisteminin enstalasyonu

4 Iphone paneli

5 “Modern yurt” enstalasyonu

Faaliyetler:

Astana günü

Kazakistan günü

Çocuk koruma günü (“Kazakistan'ın yeşil barışı” teması için çocuk resimleri sergisi)

Arka plan:

Kazakistan Bahçesi

Kazakistan sergi bahçesi Kazakistan florasının biyo-çeşitliliğini ve eşsiz yapısını ve bunun yanı sıra onun tarihini ve orijinal kültürünü yansıtır. Sergide temsil edilen 15 ağaçsı bitki türü ya Kazakistan florasının endemik bitkileri veya Kazakistan Kırmızı Kitabında yer alan nadir ve yok olmakta olan bitkiler olarak kabul edilir (ki bunlardan bazıları kültür bitkilerinin özellikle değerli olan yabani akrabalarıdır).

Kazakistan bölgesi tür oluşumunda dünya merkezlerinden biridir ve global biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir rol oynar. Kazakistan'da genetik bitki kaynakları global önemde tarımsal ve biyolojik çeşitlilik yoğunluğu vardır: meyve ve yemiş veren türler  (Malus, Armeniaca, Pyrus, Ribes, Amygdalus, Vitis, Pistacea, Eleagnus, Juglans, Hippophae and Grossularia), grain and technical (Aegilops, Avena, Hordeum, Brassica, Linum, Brassica), vegetable cultivars (Daucus, Portulaca, Asparagus, Allium). kültür bitkilerinin yabani akrabalarının gen havuzunun – ilk materyal kaynağının korunması bitki kültivasyonu ve seçiminin ilave gelişimi için özel önemdedir.

 

Kazakistan'da Severs elma ağacının (kültive elma ağacının önerilen atası) ve yüksek türler arası çeşitliliği açısından tanınan alelade kaysının incelenmesine özel önem gösterilmiştir. Şu an itibariyle Zailiyskiy ve Jungar Alatau'nun doğal popülasyonlarında alelade kayısı ve Severs elma ağacının onlarca çok randımanlı ve dirençli kültür formları seçilmiştir. Kazakistan'da kültür bitkilerinin yabani akrabaları olan 140'ın üzerinde tahıl türü yetişmektedir. Bu bitkilerin gen havuzu ekilen kültür bitkilerinin desteklenmesinde ve iyileştirilmiş tüketici özellikleri ile yeni kültürlerin seçiminde ve ülkenin gıda güvenliğini temin etmek için halihazırda kullanılmaktadır veya kullanılabilecektir (Aegilops cylindrica, Aegilops triuncialis, Hordeum bulbosum, Hordeum leporinum).

 

Kazakistan florasının umut vadeden ilaç formlarının bir kaynağı olarak büyük bir potansiyeli vardır. Şifalı otlar herhangi bir birikim etkisi olmayan ve daha az bir oranda istenmeyen yan etkilerle geniş bir kapsamda farmakolojik ve tedavi etkisi bulunan bitkisel ilaçların elde edilmesi için değerli hammaddeler olarak hizmet verirler. Doğal bileşimin kimyası çerçevesinde tüm dünyada aktif olarak geliştirilen araştırmalar sürekli olarak tıbbi türlerin sayısını artırmaktadır. Sadece geçen birkaç yıl içinde Kazakistan'da Kazakistan türleri Aconitum, Delphinium, Thalictrum, Leonurus, Peganum harmala'dan ve çok sayıda diğer bitkilerden yeni etkili ilaçlar elde edilmiştir.

 

Şu anda Kazakistan bölgesinde yetişen tıbbi otlardan, bunların yerleri, farmakolojik özellikleri, uygulama sahası, araştırmanın kapsamı ve birkaç diğer endikatör ile tekdüze bir açıklamalı liste derlenmiştir ki bu, 134 daha üst çiçekli bitki familyasından 1400'ün üzerinde tür içermektedir. Genel olarak, tıbbi flora Cumhuriyetin bölgesinde bilinen tüm bitki türlerinin dörtte birini (% 26) içermektedir.

 

8 akrilik panel üzerinde Botanik Enstitüsünün Herbaryum fonu ve fito-tanıtım temsil edilmektedir (halihazırda bunda Kazakistan'ın yaprak damarlı bitkilerinden 258 500 kalem saklanmaktadır).

Sergide, kültür bitkilerinin yabani akrabalarının tohumlarını içeren gösteri masaları halinde tohum bankası da temsil edilmektedir. Kültür bitkilerinin yabani akrabalarının büyük toplumsal ve ekonomik önemi göz önüne alınınca, Kazak botanikçiler bitki dağılımı fitosenoz, kaynak ilintili, seçilme ve genetik ve fitopatojenik bakış açılarından yabani akrabaların kapsamlı bir incelemesine girişmişlerdir. Elde edilen veriler bazında belirlenen her tür hakkında elde edilen tüm verileri ve kültür bitkilerinin yabani akrabaları olarak belirlenmiş olan Kazakistan'ın daha üst bitkilerinden 600'den fazla türün pasaportlarını özetleyen elektronik bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Kazakistan'ın florasının oluşum tarihi bir paleo-botanik örnekler koleksiyonu halinde temsil edilmektedir. Kazakistan formasyonlarının bitki kalıntılarının keşfedilmesi üzerine ilk bilgiler 19. Yüzyılın ikinci yarısına gider. Pek çok yerde bunlar fosil bitkilerin kalıntılarını içerir. Kazakistan bölgesi ve tüm Asya'daki anjiyosperma kalıntıları bulunan ilk Kretase floranın 1914'de burada keşfedilmiş olmasına şaşırmamak gerekir. Kazakistan'da Antik eğrentiotları, açık tohumlular ve primitif meta-sperma olan erken Kret orta Albiyen fosil florası olan yerlerin yanı sıra çiçek bitkileri ağırlıklı olarak geç Kret döneminin daha genç floralarından büyük alanlar da bilinmektedir. Enstitü Cumhuriyetin çeşitli bölgelerinden toplanmış 500'ün üzerinde fosil bitki koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Dünyadaki hiç bir depo Asya bölgesinden çeşitli taksonlardan yaprak izlerinin böyle bir zenginliğini taşımamaktadır. Bu sadece Kazakistan'da değil, ama tüm Orta Asya'daki Jura, Kreaten, Paleojen ve Neojen dönemlerinin kalıntılarının en büyük koleksiyonudur.

 

Kazakistan bahçesi sergisinde Kazakistan doğa sembolleri temsil edilmektedir: kar leoparı – Tyan Shan dağlarının bir yerlisi; Dünyadaki tüm kültür elmalarının kökeninin bir sembolü olarak bir elma; laleler Kazakistan florasının endemik bitkileridir.

Sergide Kazakistan'ın tarihi, steplerin büyük anıtları olan Bag Baly taş heykelleri aracılığıyla gösterilmektedir.

Kıpçak dönemi heykelleri insanları tekneleri her iki ellerinde tutarken gösterir, (ki bunlar pek çok akademisyenin görüşüne göre atalardı). Antik Türki heykellerde tekne göğüs seviyesindeyken, Kıpçaklarda bu karın yakınındadır. Yüzlerde öfke ifadesine benzer şekilde, silahlar da Kıpçak heykellerinde hiç gösterilmemiştir, ama bazen dişi karakteristikleri, daha da ender durumlarda erken cinsiyeti vurgulanmıştır. Kıpçak heykelleri doğu tarafında veya yapının merkezine, bir kurgan'a benzer şekilde dışa doğru yerleştirilirdi. Böyle yapılara mutat olarak Kıpçak mabedi denirdir. Mabede birden beşe kadar heykel konabilirdir. Hem antik Türki hem de Kıpçak heykelleri anıtsal abideler olarak kabul edilir, yani ölülerin anısına dikilmiş olanlar. Örneğin antik Türkler, runik yazılarla kanıtlandığı üzere taşın ebedi olduğunu düşünüyorlardı. Bu nedenle, taş heykelleri yapmanın amacı kahramanların, ataların ölümsüzleştirilmesiydi.

Açıkça dikilen antik Türki heykellerin aksine Kıpçak heykellerinin kurgan benzeri mabetlerin altına gizlendiği not edilmelidir. Heykelleri böyle bir insan yapımı “dağın” altına saklama ritüeli atanın mucizevi bir şekilde dağın içinde doğması ile ilgili mit ile, ölü kişinin de ata gibi na-mevcudiyetten diriltilebileceği inancı ile ilgili olabilir.

14 Ekim 2003 tarihli RK Hükümet Kararı  № 1062 'in icrası amacıyla Tamgaly, devlet tarihi ve kültürel doğa rezervi ve müzesi Chu-Ili dağlarında Alma-ata'nın 170 km kuzey-batısındaki Tamgaly geçidinde yer alacak şekilde organize edilmiştir.

Kazakistan'da kayaların üzerindeki kaya yazmaları olan taş yazılarına rastlanılan 1500zün üzerine yer mevcuttur. Tamgaly geçidi bu gibi yerlerin en meşhur olanıdır. Tamgaly geçidindeki kaya üzeri görüntüler galerisi 19 Eylül 1967'de keşfedilmiştir. Taş yazıları tamamen kaza eseri keşfedilmiştir, yine de bu keşif öylesine önemliydi ki Kazakistan bölgesinde insanın en eski kamplarından birisi 2004'de UNESCO dünya kültür mirası listesine alınmıştır. Taş yazıları Tamgaly geçidinin en önemli ve en çok sayıda anıt türüdür. Kaya çizimleri galerileri uzak atalarımız tarafından çeşitli tarihi dönemlerde yaratılmıştı: orta-Bronz çağı, geç Bronz-çağı, ara dönem (erken saka dönemi), erken Demir çağı (Saka ve Uissun dönemleri); Orta Çağlar (Antik Türki) ve Yeni Çağ (Jungar ve Kazak dönemleri).

Orta Bronz çağ taş yazıları en büyük estetik ve kültürel öneme sahiptir ve bunlar Tamgaly kaya çizimlerinin en eski ve en ifade edici serisini oluşturur.

O dönemin kaya çizim sanatı ustaları görüntü ve motifler zenginliği ile karakterize edilir: güneş tanrıları (“güneş-kafalı”), “guiser”ler, sopa taşıya kurt maskesi içindeki okçu, silahlı savaşçılar, hayvan ve insan kurban sahneleri, erotik sahneler, yeni anneler, savaş arabaları, çeşitli semboller ve işaretlerin yanı sıra çok sayıda öküz, koulan, atlar, develer, yaban domuzları, kurtlar, geyikler. En büyük kayalar üzerinde meçhul ustalar maharetle Budist tanrıları kazımışlardır: Lamaizmin dört-elli savunucusu-Ariya Balo, Buddha Sakyamuni, Buddha Manla, ilaç tanrısı, Luvan, ejderha kral ve Buddha Mituk-ba. Bunların etrafında Tibetçe, antik Kalmik dillerinde ve Sanskritçe koruyucu talimatlar, büyüler ve dualar vardır ve “lotus çiçeğinin içindeki inci” olarak tercüme edilen yazı en sık tekrarlananıdır ki bu duada Buddha'ya yakarmaktır.

Yüzyıllar boyunca Kazakistan tarihinde izlerini bırakmış olan çeşitli toplumlar için kanyonun kayaları ve dar Tamgaly vadisi mabedin – ritüel törenlerinin yapıldığı ve sihirli törenlerin ifa edildiği bir yer, tanrılara ve ataların ruhlarına tapınma yeri olarak önemini muhafaza etmiştir.

Sergide Kazak yurt'unun tüm iç dekoru ile çağdaş bir enstalasyonu görülebilir: beşik (bir çocuk beşiği), bir masa, bir sandık, dombra. Yurt elemanları şeffaf akrilikten yapılmıştır ve yurt, büyük ulusumuzun açıklık ve toleransını sembolize ederek  ziyaretçiler için görülebilir haldedir !

Yaygın Türk kelimesi “jurt”un en genel anlamı “bir ulus”tur, bunun yanı sıra “bir otlak, ata yurdu”dur. Kırgız ve Kazak dillerinde “Ata-Zhurt” kelimesi “Baba yurdu” anlamındadır, “Anayurt” kelimesinin eş anlamlısı, kelimesi kelimesini “babanın evi”.

Sergide modern bir Kazak yurtunu tüm iç dekorasyonları ile görebilirsiniz: beşik (bir çocuk beşiği), masa, sandık, dombra. Yurt elemanları şeffaf akrilikten yapılmıştır ve yurt, büyük ulusumuzun açıklık ve toleransını sembolize ederek ziyaretçiler için görülebilir haldedir!

 

 “Jurt” anlamındaki en yaygın Türk kelimesi otlaklık doğum yerinin yanı sıra “insanlar”dır. Kırgız ve Kazak dillerinde “Ata-Jurt” kelimesi “anayurt” demektir, “Anayurdun” eş anlamlısı, gerçek anlamda “Babanın evi.”

 

IMG_1776

IMG_1776

by Elif Alpayçetin | 01 Tem, 2016